مشخصات دانش آموخته دوره OKR

 1. نام و نام خانوادگی: دانیال امیری
 2. تاريخ تولد: 27/11/1365
 3. آدرس ایمیل: D.Amiri8787@gmail.com

تحصیلات

 1. (مقطع کارشناسی ارشد) مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران- گرایش لجستیک و زنجیره تأمین
 2. (مقطع کارشناسی ارشد) مهندسی صنایع دانشگاه علوم و تحفیقات تهران- گرایش سیستم های افتصادی و اجتماعی

سوابق کاری

 1. کارشناس کنترل پروژه 1391-1392
 2. مدیر کنترل پروژه 1392-1395
 3. مدیر کسب و کار 1395-1397
 4. مدیر تحقیق و توسعه 1397-1401
 5. مدیر سیستم ها و روش ها 1401-1402

سوابق تحقیقاتی

 1. ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تأمین حلقه-بسته در یک محیط رقابتی با در نظرگرفتن ریسک های عملیاتی و ریست محیطی 1395-1396
 2. پیش بینی نرخ ریزش مشتریان براساس تقسیم بندی بازار و روش های خوشه بندی با الگوریتم های یادگیری ماشین 1401-1402

دوره های آموزشی طی شده

 1. تحلیل کسب و کار از KPI تا OKR موسسه آموزش عالی توسعه تهران
 2. نرم افزار Microsoft Project 2010 موسسه آموزش عالی توسعه تهران
 3. Quality Managment System ISO9001:2008 American Global Standards(AGS)
 4. نرم افزار Primavera P6 موسسه آموزش عالی توسعه تهران
 5. آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استغاده از نرم افزار MSP2013 موسسه آموزش عالی توسعه تهران
 6. آمار برای علم داده با استفاده از نرم افزار R و Minitab موسسه آموزش عالی توسعه
 7. علم داده با نرم افراز R و پایتون موسسه آموزش عالی توسعه تهران
 8. علم داده در لجستیک و زنجیره تأمین با نرم افزار پایتون موسسه آموزش عالی توسعه
 9. علم داده در بازارهای مالی و معادلات الگوریتمی با پایتون موسسه آموزش عالی توسعه
 10. Emerging Technologies for Logistics and Transportation Industry دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
 11. کارگاه تخصصی فرآیندکاوی با نرم افزار Celonis دانشگاه صنعتی شریف تهران
 12. کارگاه شبیه سازی سیستم های لجستیک و زنجیره تأمین SCM با نرم افزار Enterprise Dynamics دانشگاه صنعتی شریف تهران
 13. کارگاه جامع مدیریت فرآیندهای کسب و کار با نرم افزار Bizagi دانشگاه صنعتی شریف تهران
 14. مدیریت بازاریابی داده محور موسسه آموزش عالی توسعه
 15. هوش تجاری موسسه آموزش عالی توسعه
 16. علم داده پیشرفته موسسه آموزش عالی توسعه
 17. مهندسی داده و کلان داده موسسه آموزش عالی توسعه

سوابق تدریس

 1. استاد دانشگاه در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1392-1395
 2. مقاله : ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای زنجیره تأمین حلقه-بسته در یک محیط رقابتی با در نظرگرفتن ریسک های عملیاتی و ریست محیطی 1395
دانیال امیری دانش آموخته دوره از KPI تا OKR موسسه توسعه