ارائه کلیه خدمات OKR

1- آموزش OKR (دوره عمومی یا شرکتی)

2- پیاده سازی OKR در شرکت شما (مربیگری)

3- ارائه نرم افزار OKRcoach برای مدیریت چرخه OKR