مجموعه OKRcoach با مربیان و دانش آموختگان خود آماده ارائه خدمات مربی گری OKR به شرکت و سازمان شما است. در ادامه دانش آموختگان خود را به شما معرفی می کنیم:

 

نام و نام خانوادگی کد دوره مقالات دانش آموخته رزومه
محمد پوریا سلطان پناهی کد دوم دوره OKR لینک مقالات لینک
نسترن صادقی کد اول دوره OKR لینک مقالات لینک
فاطمه شعبان نژاد کد دوم دوره OKR لینک مقالات لینک
علی سروش کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
سروش پری دخت کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
مهدی مظلومی ثانی کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
محمدرضا مرادی کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
محمدحسن ارمی کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
علی حیدری کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
محمد طبسیان کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
دانیال امیری کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
مهسا ملکی کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
صالح دسین کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
بهزاد عرفانیان کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک
محمدحسین اله وردی کد دوم دوره OKR بدون مقاله لینک