مشخصات دانش آموخته دوره OKR

 1. نام و نام خانوادگی: محمدحسین اله وردی
 2. تاريخ تولد: 29/02/1377
 3. آدرس ایمیل: mohallahverdi@gmail.com

تحصیلات

 1. (مقطع کارشناسی ارشد) : مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی دانشگاه صنعتی شریف
 2. (مقطع کارشناسی) : مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم( 4 ترم) – امیرکبیر (4 ترم)

سوابق کاری

 1. کارشناس طراحی فرآیند نرم افزار صندوق فروشگاهی 1399-1401
 2. کارشناس ارشد سیستم ها و روش ها-مدیریت کسب و کار 1401

دوره های آموزشی طی شده

 1. 50 ساعت آموزش تحلیل کسب و کار KPI و OKR موسسه توسعه
 2. دوره جامع هوش تجاری موسسه توسعه
 3. enterprise dynamic دانشگاه صنعتی شریف

سابقه تدریس، تالیف

 1. آموزش استاندارد BPMN 1401
 2. آموزش داشبورد سازی با POWER BI
دانش آموخته دوره OKR